Zaštita osobnih podataka

KRKIMMO d.o.o. (trgovačkog imena KrkImmo, u daljnjem tekstu Posrednik), iz Šila, Kostrij 7, OIB 16270002658, temeljem odredbi iz Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), a u skladu sa Direktivom EU 2016/679 donosi u Šilu, 14. veljače 2018. sljedeću Izmijenjenu i dopunjenu Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka.

  • Izvadak iz Uredbe
Ovom Uredbom definirani su načini prikupljanja, obrade, korištenja i pohranjivanja osobnih podataka korisnika usluga Posrednika.
Korisnicima usluga smatraju se kupci i prodavatelji nekretnina koji posredno ili neposredno ostvare kontakt sa Posrednikom te pritom Posredniku izlože osobne podatke, dobrovoljno ili u skladu sa zakonskim odredbama.

Članak 1
Neposrednim načinom prikupljanja podataka smatra se:
a) Prikupljanje osobnih podataka (imena, prezimena, broja telefona te e-mail adrese) korisnika putem internetske stranice Posrednika.
b) Prikupljanje osobnih podataka (imena, prezimena, adrese prebivališta, osobnog identifikacijskog broja, broja telefona, e-mail adrese te broja osobnog identifikacijskog dokumenta – osobne iskaznice ili putovnice) korisnika potrebno za ispunjenje ugovora o posredovanju, a u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Posrednika i Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina.
c) Prikupljanje osobnih podataka korisnika (uključujući, ali ne i ograničavajući se na ime i prezime, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj, broj telefona, e-mail adresu, datum i mjesto rođenja te broj osobnog identifikacijskog dokumenta) koje Posrednik mora prikupiti opsegu određenom Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Članak 2
Posrednim načinom prikupljanja podataka smatra se prikupljanje osobnih podataka korisnika (uključujući, ali ne i ograničavajući se na ime i prezime, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj, broj telefona, e-mail adresu te broj osobnog identifikacijskog dokumenta) koji su Posredniku dostavljeni od trećih strana, npr. oglasnika, suradnika i sl.

Članak 3
Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.

Članak 4
Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Članak 8
Podatke prikupljene neposrednim načinom (članak 1.a) Posrednik smije koristiti:
1) Kako bi jednokratno odgovorio na postavljeni upit potencijalnog korisnika usluge,
2) Kako bi sa korisnikom usluge ostvario poslovnu komunikaciju, ako ga je korisnik usluge zatražio da s njime uspostavi ili održi kontakt u cilju prezentiranja ponude Posrednika i/ili Posrednik ima potrebu kontaktirati korisnika s kojim je ostvario poslovni odnos.
U navedenim slučajevima, Posrednik smije koristiti osobne podatke samo u opsegu koji su nužni za ostvarenje komunikacije sa korisnikom usluge.
Ukoliko potencijalni korisnik usluge (članak 8., točka 1) neodgovaranjem ne izrazi želju za nastavkom komunikacije s Posrednikom, Posrednik će njegove osobne podatke iz upita uništiti u zaprimljenom obliku.
Ukoliko korisnik usluge (članak 8., točka 2), koji je s Posrednikom ostvario poslovnu komunikaciju, izrazi želju za prestankom iste, Posrednik se obvezuje prekinuti daljnju komunikaciju, a njegove osobne podatke ne koristiti u svrhu daljnje promocije, prezentiranja ponude i/ili poslovne komunikacije. Osobne podatke iz ove kategorije Posrednik smije sačuvati najdulje godinu dana od zahtjeva za prestankom komunikacije i to samo u slučaju da je korisnik usluge s Posrednikom prethodno stupio u obvezno-pravni odnos. U suprotnom, Posrednik se obvezuje osobne podatke korisnika usluge uništiti u zaprimljenom obliku.

Članak 9
Podatke prikupljene neposrednim načinom (članci 1.b i 1.c) Posrednik smije koristiti:
1) Ukoliko je sa korisnikom ostvario poslovni odnos i to u opsegu koji su nužni za realizaciju usluge Posrednika,
2) Ukoliko od Posrednika to zahtijevaju državne institucije po sili zakona, i/ili ga je korisnik usluge ovlastio da za njega obavlja poslove prema trećim stranama.
Osobni podaci prikupljeni neposrednim načinom (članci 1.b i 1.c) čuvaju se do isteka trajanja ugovorne obveze (u slučaju ugovora o posredovanju), odnosno u rokovima propisanim zakonom (u slučaju kupoprodajnih ugovora i obrazaca za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma), a nakon proteka roka uništavaju se u zaprimljenom obliku.

Članak 10
Korisnici usluge Posrednika (obuhvaćeni člancima 1.a, 1.b i 1.c) imaju pravo u svakom trenutku zatražiti od voditelja zbirke osobnih podataka uvid o tome koji su osobni podaci o njima prikupljeni te zatražiti njihovo ažuriranje ili brisanje/uništavanje (ukoliko isto nije u suprotnosti sa zakonskim aktima).

Članak 11
Na osobne podatke korisnika usluge prikupljene posrednim načinom (npr. putem oglasnika, suradnika i sl.), primjenjuju se ista pravila koja vrijede za korisnike usluga iz članka 1.a. Posrednik ovako prikupljene osobne podatke smije koristiti:
1) Kako bi jednokratno odgovorio na postavljeni upit potencijalnog korisnika usluge,
2) Kako bi sa korisnikom usluge ostvario poslovnu komunikaciju, ako ga je korisnik usluge zatražio da sa njime uspostavi ili održi kontakt u cilju prezentiranja ponude Posrednika i/ili Posrednik ima potrebu kontaktirati korisnika s kojim je ostvario poslovni odnos.
U navedenim slučajevima, Posrednik smije koristiti osobne podatke samo u opsegu koji su nužni za ostvarenje komunikacije sa korisnikom usluge.
Ukoliko potencijalni korisnik usluge (članak 11., točka 1) neodgovaranjem ne izrazi želju za nastavkom komunikacije s Posrednikom, Posrednik će njegove osobne podatke iz upita uništiti u zaprimljenom obliku.
Ukoliko korisnik usluge (članak 11., točka 2), koji je s Posrednikom ostvario poslovnu komunikaciju, izrazi želju za prestankom iste, Posrednik se obvezuje prekinuti daljnju komunikaciju, a njegove osobne podatke ne koristiti u svrhu daljnje promocije, prezentiranja ponude i/ili poslovne komunikacije. Osobne podatke iz ove kategorije Posrednik smije sačuvati najdulje godinu dana od zahtjeva za prestankom komunikacije i to samo u slučaju da je korisnik usluge sa Posrednikom prethodno stupio u obvezno-pravni odnos. U suprotnom, Posrednik se obvezuje osobne podatke korisnika usluge uništiti u zaprimljenom obliku.

Članak 12
Posrednik ne koristi osobne podatke korisnika za redovne marketinške aktivnosti (npr. newsletter) niti na bilo koji način iste ustupa, distribuira ili prodaje trećim stranama.

 
Članak 16
Sukladno članku 16.a Zakona, voditelj zbirke osobnih podataka zapošljava manje od 5 zaposlenika te nije dužan dostaviti evidenciju o zbirci isprava vezanih uz područje radnog zakonodavstva Središnjem uredu Agencije za zaštitu osobnih podataka.