Személyes adatok védelme

KRKIMMO d.o.o. (KrkImmo néven kereskedik, a továbbiakban Ügynökség), Šilo, Kostrij 7, személyi azonosító száma 16270002658, a személyes adatok védelméről szóló törvény (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/) rendelkezései alapján. 11., 106/12), és a 2016/679 EU-irányelvnek megfelelően 2018. február 14-én elfogadja az alábbi Módosított Általános Adatvédelmi Szabályzatot Šilóban.
  • Kivonat a rendeletből
Ez a rendelet meghatározza az Ügynökség szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatainak gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának és tárolásának módjait.
A szolgáltatások igénybevevői ingatlanvásárlók és eladók, akik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatot létesítenek az Ügynökséggel, és egyúttal személyes adatokat adnak át az Ügynökségnek, önkéntesen vagy jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

1. cikk
Az adatgyűjtés közvetlen módszerének tekinthető:
a) A felhasználók személyes adatainak (név, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím) gyűjtése az Ügynökség honlapján.
b) A közvetítői szerződés teljesítéséhez szükséges, a felhasználó személyes adatainak (név, vezetéknév, lakcím, személyazonosító szám, telefonszám, e-mail cím és személyazonosító okmány - személyi igazolvány vagy útlevél száma) gyűjtése, és a horvát ingatlanközvetítői törvény Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően.
c) A felhasználó azon személyes adatainak gyűjtése (ideértve, de nem kizárólagosan a vezeték- és vezetéknevet, lakcímet, személyazonosító számot, telefonszámot, e-mail címet, születési időt és helyet, valamint a személyazonosító okmány számát) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvényben meghatározott mértékben kell beszednie.

2. cikk
Közvetett adatfelvételi módnak minősül a felhasználó személyes adatainak gyűjtése (ideértve, de nem kizárólagosan a vezeték- és vezetéknevet, lakcímet, személyazonosító számot, telefonszámot, e-mail címet és a személyazonosító okmány számát) harmadik felek, például hirdetők, együttműködők stb. által az Ügynökség rendelkezésére bocsátottak.

3. cikk
Tilos a faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási vagy egyéb meggyőződéssel, szakszervezeti tagsággal, egészséggel vagy nemi élettel kapcsolatos személyes adatok, valamint büntető- és szabálysértési eljárásokra vonatkozó személyes adatok gyűjtése és további feldolgozása.

4. cikk
A személyes adatoknak a kitűzött cél eléréséhez elengedhetetlennek kell lenniük, és azokat nem szabad a kitűzött cél eléréséhez szükségesnél nagyobb mértékben gyűjteni.

8. cikk
Az Ügynökség felhasználhatja a közvetlenül gyűjtött adatokat (1. cikk a) pontja):
1) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás potenciális felhasználójának kérdésére egyszeri választ adjon,
2) A szolgáltatás igénybe vevőjével való üzleti kommunikáció megvalósítása érdekében, ha a szolgáltatás igénybe vevője az Ügynökség ajánlatának bemutatása érdekében kapcsolatfelvételt vagy kapcsolattartást kért tőle, és/vagy az Ügynökségnek fel kell vennie a kapcsolatot a felhasználóval a akivel üzleti kapcsolatot létesített.
Az Ügynökség az említett esetekben a személyes adatokat csak a szolgáltatás igénybe vevőjével való kommunikációhoz szükséges mértékben használhatja fel.
Ha a szolgáltatás potenciális igénybe vevője (8. cikk 1. pont) nem válaszolással nem fejezi ki szándékát a kapcsolattartás folytatására az Ügynökséggel, az Ügynökség a megkeresésből származó személyes adatait a kapott formában megsemmisíti.
Ha a szolgáltatás igénybevevője (8. cikk 2. pont), aki az Ügynökséggel üzleti kapcsolatot létesített, annak megszakítására irányuló szándékát fejezi ki, az Ügynökség vállalja, hogy a további kommunikációt megszünteti, és személyes adatait további célokra nem használja fel. promóció, az ajánlat bemutatása és/vagy üzleti kommunikáció. Az ebbe a kategóriába tartozó személyes adatokat az Ügynökség a kommunikáció megszüntetésére irányuló kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy évig őrizheti meg, és csak abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az Ügynökséggel korábban kötelező jogviszonyt létesített. Ellenkező esetben az Ügynökség vállalja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a kapott formában megsemmisíti.

9. cikk
Az Ügynökség felhasználhatja a közvetlenül gyűjtött adatokat (1. cikk b) és c) pontja):
1) Ha a felhasználóval az Ügynökség szolgáltatásának megvalósításához szükséges mértékben üzleti kapcsolatot létesített,
2) Ha az Ügynökséget állami intézmények erre jogszabály kötelezi, és/vagy a szolgáltatás igénybe vevője felhatalmazta, hogy számukra harmadik személy felé feladatokat végezzen.
A közvetlenül gyűjtött személyes adatokat (1.b. és 1.c. pont) a szerződéses kötelezettség lejártáig (brókerszerződések esetén), tehát a jogszabályban előírt határidőig (adásvételi szerződések és nyomtatványok esetén) őrizzük meg. pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése), és a határidő lejárta után a beérkezett formában megsemmisítésre kerülnek.

10. cikk
Az Ügynökség szolgáltatásának (az 1.a, 1.b és 1.c cikk hatálya alá tartozó) felhasználóinak bármikor jogukban áll betekintést kérni a személyes adatok gyűjtésének vezetőjétől, hogy milyen személyes adatokat gyűjtöttek róluk, és kérni azok frissítését vagy törlését/megsemmisítését (ha ez nem ellentétes jogszabályi rendelkezésekkel).

11. cikk
A szolgáltatást igénybe vevők közvetetten (pl. hirdetőkön, munkatársakon stb.) gyűjtött személyes adataira ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az 1. cikk a) pontjában szereplő szolgáltatások igénybevevőire. Az Ügynökség az összegyűjtött személyes adatokat a következő módon használhatja fel:
1) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás potenciális felhasználójának kérdésére egyszeri választ adjon,
2) A szolgáltatás igénybe vevőjével való üzleti kommunikáció megvalósítása érdekében, ha a szolgáltatás igénybe vevője az Ügynökség ajánlatának bemutatása érdekében kapcsolatfelvételt vagy kapcsolattartást kért tőle, és/vagy az Ügynökségnek fel kell vennie a kapcsolatot a felhasználóval a akivel üzleti kapcsolatot létesített.
Az Ügynökség az említett esetekben a személyes adatokat csak a szolgáltatás igénybe vevőjével való kommunikációhoz szükséges mértékben használhatja fel.
Ha a szolgáltatás potenciális felhasználója (11. cikk 1. pont) nem válaszolással nem fejezi ki szándékát az Ügynökséggel való kommunikáció folytatására, az Ügynökség megsemmisíti a megkeresésből származó személyes adatait a kapott formában.
Ha a szolgáltatás igénybevevője (11. cikk 2. pont), aki az Ügynökséggel üzleti kapcsolatot létesített, annak megszakítására irányuló szándékát fejezi ki, az Ügynökség vállalja, hogy a további kommunikációt megszünteti, és személyes adatait nem használja fel további célokra. promóció, az ajánlat bemutatása és/vagy üzleti kommunikáció. Az ebbe a kategóriába tartozó személyes adatokat az Ügynökség a kommunikáció megszüntetésére irányuló kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy évig őrizheti meg, és csak abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő az Ügynökséggel korábban kötelező jogviszonyt létesített. Ellenkező esetben az Ügynökség vállalja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a kapott formában megsemmisíti.

12. cikk
Az Ügynökség a Felhasználó személyes adatait rendszeres marketingtevékenységre (pl. hírlevél) nem használja fel, azokat harmadik félnek semmilyen módon nem adja át, terjeszti vagy értékesíti.

16. cikk
A törvény 16.a §-a értelmében a személyes adatok gyűjtését végző kezelő 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és nem köteles a munkajog területére vonatkozó iratgyűjtésről nyilvántartást benyújtani az Ügynökség Központi Irodájához. Személyes adatok védelme.